ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจณิสตา จิตรจักร โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรัตติกาล สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก เหรียญทอง
5 นางสาวอุมาลัย ทรัพย์จรัสแสง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ เพ็ชรจั่น โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
7 นางสาวนาวินี อินทรปรีชา โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง