ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวันวิสา ศรีคูบัว โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนริสรา โรจนะบุรานนท์ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวอังคณา การะเกตุ โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางภรณี หลาวเพชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางบุษกร ภูกักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
8 นางสาวกรรณิการ์ กันโสม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวกมลทิพย์ โรจนกูล โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน