ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัตนรัตน์ ละออเอี่ยม โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศศิฉาย จำปาทอง โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฑิวากร กิ่งกนก โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวัลยา แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวอรทัย คุ้มกัน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน