ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเกษม ประทุมทอง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุดา พืชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจิณณพัต จันทบูรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง
5 นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อน โรงเรียนชุนชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายมิทธวัช ชินอ่อน โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง