ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประเชิญ ศรีคูบัว โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวคณิตา หงวนไธสง โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวรวีวรรณ พันธุ์ช่อทอง โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกิตติคุณ โชติมงคล โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง