รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562     รับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562  ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562     ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 3 เล่ม
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2562       ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
วันที่ 10 มีนาคม 2562          ประกาศผลการแข่งขันและพิมพ์เกียรติบัตร

 
วันอังคาร ที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
   
  - ใบสมัครการส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561enlightened

- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS เล่ม 3 (สถานศึกษาการศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม, ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม, รองผู้อำนวยการศึกษายอดเยี่ยม, ครูผู้สอนยอดเยี่ยม,ลูกจ้างยอดเยี่ยม) enlightened
- เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (
OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ เล่ม 1,2,3  enlightened
- เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 enlightened
           -  รางวัลส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
            -  รางวัลผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            -  รางวัลการจัดการศึกษาสุขภาวะ