เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
2 นายดุสิต หังเสวก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
3 นายสุนัย ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
4 นายพรรษา ฉัตรพุฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
5 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
6 นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
8 นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
9 นายธันวา อ่วมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
10 นายเอศรา แสนกันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
11 นายสุภาพ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
12 นายสมชาย มียินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
13 นายวิพากย์ ไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
14 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
15 นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
16 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
17 นางสาวพัตรา เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
18 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
19 นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
20 นายอธิพงษ์ รักคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ
21 นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
22 นางสมพร เมืองแป้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
23 นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
25 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวพัตรา เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
27 นางจรัส ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกะเทียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
28 นางรักษญาณ์ เผ่าผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
29 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
30 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
31 นางศิริพร กู้วัฒนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
32 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
33 นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
34 นางอภิรมย์ คุณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ
35 นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
36 นางสุวภัทร สุพลจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
37 นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
38 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
39 นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
40 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
41 นายสืบพงษ์ คนหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
42 นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
43 นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
44 นางสาวณัฏณิชชา รินรดาพงษ์สิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
45 นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
46 นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามควายเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
47 นางสมพร เมืองแป้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
48 นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
49 นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
50 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
51 นางสาวจิรภา เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเมตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
52 นางพิสมัย ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
53 นางสุวภัทร สุพลจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
54 นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
55 นางสาวอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยม่วง ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
56 นางสาววีนา แก้วอนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
57 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
58 นายสุทธิวัฒน์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
59 นายบุรพบท สุขเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด
60 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
61 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
62 นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
63 นายนรินทร์ มูลศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
64 นายธรรมนูญ กำมะณี ครูโรงเรียนวัดกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
65 นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
66 นายสุชณะ บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
67 นางสาวนิดา คำบ้านฆ้อง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
68 ว่าที่ร.ต.หญิงมนธิชา ทัศนะเกตุ พนักงานราชการโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
69 นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
70 นายหาญณรงค์ วิไลย ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
71 นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
72 นายสุธี เพิ่มพูนขันติสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายการเงินและพัสดุ
73 นางภาธินี แพลอย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายการเงินและพัสดุ
74 นางปาริชาติ ปานดี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายการเงินและพัสดุ
75 นางธนาภา สุขผล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายการเงินและพัสดุ
76 นางมณฑา ประเสริฐสม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฝ่ายการเงินและพัสดุ