การลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
yes ระบบเปิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคกลางและภาคตะวันออก
ลงทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล (OBEC AWARDS)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบปิด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 24.00 น.
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22:28 น.