เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 ชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสุดาพร หงส์นคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางเรวดี บัณฑิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางอนันตยา พิมพ์ภู ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางคำพวง วัชระเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวอรทัย เปินรัมย์ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
20 นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
21 นายคารม พลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
22 นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
23 นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
24 นางศุภรา จันคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
25 นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
26 นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
27 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
28 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
29 นางเตือนใจ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
30 นางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
31 นายพรพิพัฒน์ ฉิมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
32 นางสาวเจนจิรา จำปาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
33 นางสาวพัชรียา พัชรมณีปกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวายจีก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
34 นางสาวสุรีรัตน์ บุญจริง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
35 นายวทัญญู กั่วพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
36 นางสาวชุติมา ว่องวัฒนากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
37 นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
38 นายชาญพัฒน์ รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
39 นางสาวสุพัตรา วุฒิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
40 นางสาวปัญจพร โพธิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
41 นางสาวขวัญลดา จิราดิษย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
42 นางสาวอภัสรา ดวงเดียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
43 นางสาวสุกัญญา สิงหาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกวัด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
44 นางสาวภัทรา สนตะคุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
45 นางสาวจริยา บวรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม้า คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
46 นางสาวอัยย์ระดา พลอามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
47 นายสุภัทรชัย อักษรณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองค่าย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
48 นางสาวอุมาตรี ชัยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
49 นางสาวมะลิดา รจนัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านรุน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
50 นายกิตติพงศ์ โคตรสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
51 นางพิมพ์นิภา บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
52 นางสาวกนกวรรณ โชคกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
53 นางนันทิพร ศรีทน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
54 นางสาวจิดาภา เพ็ชรเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านฝ้าย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
55 นางสาวสิริลักษณ์ เข็มแป้นพะเนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
56 นางสาวอัจฉรา อาทวัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
57 นางสาวเครือวัลย์ จินันทุยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
58 นางสาววิไลรัตน์ สืบสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพระครูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
59 นางสาวนรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
60 นางสาวภคินี สุดหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจันทราวาสฯ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
61 นายภาณุวัฒน์ สุดหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
62 นางสาวอภัณตรี สนองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแท่นพระ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
63 นางอนันตยา พิมพ์ภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
64 นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
65 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
66 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
67 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
68 นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
69 นางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
70 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
71 นางสาวอรุณี นิลสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
72 นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
73 นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
74 นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
75 นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
76 นายทรงศักดิ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
77 นายมานพ คงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
78 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
79 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
80 นางจิราภรณ์ ปะระทัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
81 นายชัยพร ศรีพลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประกาศธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
82 นางสาวภกาวดี เกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเก่า คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
83 นางสาววลัยลักษณ์ คุณรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
84 นายจักรพันธ์ ไชยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบสมอ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
85 นายมณไท ทะนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
86 นายนนทวัฒน์ วันล้วน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนศิลา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
87 นางสาวโสภิดา สุทธะโส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
88 นางสาวพัทราภรณ์ อินทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
89 นางสาวปริศนา สุดลาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะโก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
90 นายพงศธร รัตนชีวพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
91 นางสาวภคนันท์ ศรีวงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
92 นางสาวศิริรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตราด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
93 นางสาวอรวรรณ ผิวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
94 นางสาวพัชชา กองน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะค่า คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
95 นางสาวสิริกานต์ ลาภภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
96 นางสาวสุนี บุญเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
97 นางสาวละไม ดาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเพชร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
98 นางสาวเพียงตะวัน ตันติวัฒน์นิยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระเกษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
99 นางสาวอัญชลีรัตน์ ทองคร่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองขวาง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
100 นางสาวชลฤทัย สุริพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
101 นางสาววิลาวรรณ บุญครอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท้องเรือ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
102 นางสาวสุดาพร เดชพรมรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเสม็ด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
103 นางสาวกถิน พะธะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดละลวด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
104 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองพราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
105 นางสาวภัทรา มาอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
106 นางสาวศิวพร กิ่งวงศา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
107 นางสาวอนุศรา วงศ์เพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
108 นางสาวภาวิกา จะชวนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
109 นางสาวฐิตาภา ปลื้มกมล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านง้าง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
110 นางสาววรรณนิสา เจนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดชัย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
111 นางสาวสายฟ้า เมารัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกระกาน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
112 นางคำพวง วัชระเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
113 นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
114 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
115 นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
116 นางสุดาพร หงส์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
117 นางเรวดี บัณฑิต นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
118 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
119 นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
120 นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
121 นายประจวบ อินทแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
122 นางรพีพรรณ มะลิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
123 นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
124 นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
125 นายนิพล อินนอก ครูโรงเรียนบ้านลุงม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
126 นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ครู โรงเรียนดงสว่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
127 นางสาวจิราภรณ์ เชื้ออู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
128 นางสาวจันจิรา แข็งแรง ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
129 นางแสงจันทร์ สวาสุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
130 นางพัทยา อ้วนลาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
131 นายภูวนัตถ์ ชาญวาทิก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
132 นางสาวสิรีพัช การิโก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
133 นายอาทิตย์ นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
134 นางสาวปราณี ยืนยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
135 นางสาวจารุวรรณ บุญครอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
136 นางสาวศศิกานต์ พรมประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดควาย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
137 นางสาวธัญธิตา พุฒิไชยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
138 นางสาวภาวิณี ฉัตรทันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
139 นางสาววันวิสาข์ เจียวรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลักเขต คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
140 นายชนกนันท์ เกิดกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
141 นางมลฤดี วงค์มล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเบญจคามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
142 นางสาวรัตนา สายรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพะไล คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
143 นางสาวณิชกมล ชงักรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
144 นายศิรชัช สดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
145 นางสาวนราพิมพ์พิศา สิงคเวหน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
146 นางสาววิจิตรา ศรีนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไทร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
147 นางสาวภคนันท์ สังวรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสมสนุก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
148 นางสาวธนิษฐา แดงหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถาวร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
149 นางสาวมีนา ประจันบาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
150 นางสาวเสาวลักษณ์ ลันไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกระกา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
151 นางสาวจีรินันท์ ศรีแย้มวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
152 นางสาววรรณนิภา ข่าขันมะลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
153 นายกรัณย์ กาฬภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
154 นายธนกร ทะสุนทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
155 นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
156 นางสาวปุณิกา แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
157 นายทศพล สิรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
158 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
159 นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
160 นางอนันตยา พิมพ์ภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
161 นางสาวเวธกา คอนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
162 นายทศพล สิรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
163 นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจ อัตราจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
164 นางกรันทยา พรมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
165 นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
166 นายธนกฤต ปัจจัย อัตราจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
167 นางสาวบุณย์ศศิร์ เลิศเสนา อัตราจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
168 นางสาวชุติมา ว่องวัฒนากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
169 นายพรพิพัฒน์ ฉิมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน  
170 นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์งาน  
171 นายอภิรักษ์ จันทวี พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์งาน  
172 นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์งาน  
173 นางสาวสุวรี เจริญรัมย์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์งาน  
174 นายธนกฤต ปัจจัย อัตราจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์งาน  
175 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
176 นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
177 นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
178 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
179 นางอนันตยา พิมพ์ภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
180 นางสาวจิราพร สำราญ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
181 นางสาวภานุมาศ พิศงาม ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
182 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
183 นางสาวยุวนุช จงคาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
184 นางวิลาวัลย์ ตาละคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
185 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
186 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
187 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
188 นายเด่นเดช สินธุสกุล พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
189 นายวิชัย อาญาเมือง พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 นายดลยุทธ์ ศรีรังกูร พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
191 นางสุภี บุตรมาลา พนักงานอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
192 นางสุวรรณ์ คามวาสี พนักงานอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
193 นายสัมฤทธิ์ แดงงาม ช่างปูน ระดับ ช 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
194 นายธีรพงษ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
195 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
196 นางสาวสาวิตรี ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
197 นางสาวดวงพร กีรติตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
198 นายจีระ ซ่อนกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
199 นายภิรมย์ วัชรินทรางกูร ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
200 นางสาวพิลาพร เงางาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
201 นางสาวพริชม์ยาดา สนรัมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
202 นางสาวผาณิต อนันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
203 นางสาวธัญชนก ภาคเดียว ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
204 นางสาวชลดา จันทร์แจ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
205 นางสาวปัลดา สิงห์วงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
206 นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
207 นางกาญจนา พาจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
208 นายสุธรรม บุญเย็น ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
209 นายเฉลิมพล เนียมสุริยะ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
210 นายวีรยุทธ ธรรมนิยม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
211 นายเจริญสุข ปิดรัมย์ ช่างไม้ ช.๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
212 นางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
213 นางสาวรุ่งนภา ศรีสันติธรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
214 นายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
215 นายอธิราช ชึดนอก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
216 นายแสวง พิศาลวาณิชยกุล ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
217 นายปรีชาญ ทานผดุง ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
218 นายเสน่ห์ มโนบาล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
219 นายสาทิตย์ ทานรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
220 นายกรุง มณีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
221 นายช้อย เจียกรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
222 นายนภกร กุลจิตติธาดา ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
223 นายธนพงศ์ ศรีไสว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
224 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
225 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
226 นายปริวัตร คำมั่น พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
227 นายวิชัย อาญาเมือง พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
228 นายเอกชัย เกษมสุข พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
229 นายนนทวัจน์ พัจนา พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
230 สิบเอกสมศักดิ์ กะการัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ