ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนุตติยา อาษานอก สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมชาตรี ทีบุญมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางรุจาภา ประถมวงษ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
7 นางเพชรี ชัยมูล สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวศศิธร นาคดิลก สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวสุมาลี กุงไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
13 นางปัทมา เขียวเจริญ สพป.สุรินทร์ เขต 3
14 นายองอาจ วิชัยสุชาติ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15 นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนา สพป.นครราชสีมา เขต 6