ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคมกริช มาตย์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุดใจ อ่อนฤาชา โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางยุภาพร มะโนชาติ โรงเรียนบ้านแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
8 นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวอุดม ประเสริฐ โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นายอุทัย เที่ยงดี โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
11 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
12 นางวราภรณ์ อรรถสาร โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
13 นายภิญโญ ทองเหลา โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
14 ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
15 นายสุรศักดิ์ คำนู โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
16 นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
17 นางกาญจนา วรพันธ์ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
18 นางเพชรา พิมพ์ศรี โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางชญานินทร์ อินทอง โรงเรียนบ้านปะคำดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญเงิน
20 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน โรงเรียนบ้านคำแวง สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
21 นายทรงชัย สุขแสนสุข โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
22 นายนิรันดร์ ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
23 นายวิรัช กลิ่นพยอม โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญเงิน
24 นายสนิท จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
25 นางประครอง นังตะลา โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน
26 นายเดชา การรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
27 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญเงิน
28 นางวัชรี ค้าขาย โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
29 นายธงชัย ทัพละ โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
30 นายกฤษฎา จันทร์นวล โรงเรียนบ้านภูพานทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญเงิน
31 นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด โรงเรียนบ้านบุระไหว สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
32 นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3