ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
6 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง
7 นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นายเรืองเดช ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
9 นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
10 นายพงศกร ภูช่างทอง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
11 นางบุษราภรณ์ มารักษ์ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป.อำนาจเจริญ เหรียญทอง
12 นางกมลพรรณ วีระชาติ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
13 นางชุติมา กะริอุณะ โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
14 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
15 นายจำรูญ มลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
16 นายมานพ โคตรโสภา โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
17 นางนารี คุณวงศ์ โรงเรียนวราวัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
18 นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
19 นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
20 นางประภาภรณ์ ภูขาว โรงเรียนคำเมยวิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
21 นางคำปิ่น ทีสุกะ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน