ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสินธ์ สัตพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิชิต โลหะมาศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายวิเชียร วาพัดไทย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายประสาท ราชจันทร์ โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายพิมล สารคร โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นายวิฑูรย์ พลมณี โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
12 นางสุจิตรา ภูมิภาค โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
13 นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ โรงเรียนบ้านนาดี สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวมาริสา มอไธสง โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
16 นายอุทัย คำสีหา โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นายเทวัน พอใจ โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
18 นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
19 นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
20 นายชำนาญ ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
21 นางเกษร คำวิโส โรงเรียนบ้านดงเมือง สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
22 นายเสนอ แก้วนาคูณ โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
23 นางสาวพัฒนา สังข์โกมล โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
24 นายทิวากร มีระหันนอก โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 6