ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมัสริน จงกลรัตน์ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอังกูร บุญรักษา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสันทัศน์ หอมสมบัติ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
5 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
6 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
7 นางเฉลียว ชินโน โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประกวด
8 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูล โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
9 นายธีรสิทธิ สวัสดิื์ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมประกวด
10 นายคมสัน ชัยจักร์ โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด