ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวายุคล จุลทัศน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุพล วรรณจู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายกนก ยนต์ชัย โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมประกวด
5 นายอมร ชัยวิเชียร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมประกวด
6 นายโชคชัย ชินโณ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
7 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เข้าร่วมประกวด
8 นายไพบูลย์ มั่นยืน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด