ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเฉลิมชัย สืบสุนทร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววรกร สิงห์ทอง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวยุพา ภูมิฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางยุพา แสนเมือง โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
6 นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง