ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประภัสสร ยะนะโชติ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววชิราภรณ์ อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเยาวเรศ วรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภิมล จันทรักษา โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางวิไลวรรณ ใจนวน โรงเรียนบ้านระกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวจิราภา โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางณิชาภัทร เครือคุณ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
11 นางสิริพร เทือกขันตี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาววิภารัตน์ อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน