ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุทารี สมสุข โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชัชฎาพร ภารา โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอรสา สูนขุนทด โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางกฤษณา ยะติ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวปิยวาจา จันทรังษ์ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางทิยะพร ศรเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางสายใจ สีหาจ่อง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสาวิตรี ตราทอง โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 5