ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทองยุฒ พระไตรยะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางนิภาภัทร์ ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางทิวาพร แสงวิจิตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญเงิน
9 นางเรณู ประดิษฐบุญ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางจิรพา บุญประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางณฐมน เชิงหอม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นายยรรยงค์ ภูขลิบม่วง โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางณหฤทัย สิทธิจักร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
14 นางปิยะมาศ ฉายชูวงษ์ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5