ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนวพร กะกุคำ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายลิขิต กาลีพล โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวมยุรี สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
7 นางขจร กองทุน โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายนางพิศมัย บุญรอด โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน
9 นางจิราภรณ์ มุริกา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
10 นายสุุภชัย แก้ววังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
11 นางอันชลี แก้ววรรณา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
12 นางอรุณี ใหม่คามิ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด