ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางทศพร โคกมะณี โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอุดมวิทย์ สุระโคตร โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกาญจนา โทขันธ์ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางสาวประกายดาว แสงแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
6 นายสัญญา พันพิลา โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
7 นายภูมินทร์ ภูธนกรานต์ โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
9 นางช่อรัตนา ปัททุมมา โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
10 นางเพ็ญนิภา บัวคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
11 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
12 นายมานะ อดทน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
13 นางวรินทร พลมณี โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5
14 นายภูวไนย สุนา โรงเรียนบ้านนาเข สพป.นครพนม เขต 2