ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรุจิรา ยืนยิ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
4 นางบัวทอง ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
6 นางอุทัย บัวลาย โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)