ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรณัน ทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกมลณัท คลังเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นางปวิตา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
7 นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
8 นางเนตรนภา สุรสรณ์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
9 นางสาวนิตยา อุดมผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
10 นางนุจรินทร์ ประลอบพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน