ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางน้ำค้าง รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทไธสง สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรญา วุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเมฆา ดีสงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
5 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
6 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
7 นางศิริลักษณ์ เพริดพราว โรงเรียนธงธานี สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เข้าร่วมประกวด
8 นายวุฒิชัย คำเสมอ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
9 นางสุภาวดี เจ๊กนอก โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
10 นายชโลธร สาระผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
11 นายมงคล สีมาวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด