ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวีนัสชนันต์ รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอดุลย์ อุดมบัว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภาพร เมืองโคตร โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด