ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางฉวีวรรณ โยคิน สพป.หนองคาย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
5 นางศศิธร ภูมิพาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
6 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
7 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นายชอบกิจ กนกหงส์ สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวนุชนารถ ภูมาศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายกรุงศรี ศิริปะกะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นายอภิรัฐ เจาะจง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
13 นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14 นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง สพป.นครราชสีมา เขต 6