ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุนันท์ หลวงศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภนันท์ พิมดี โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิสิต สายโยค โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิกร เชยชมศรี โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายไพฑูรย์ การเพียร โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
6 นายเผด็จ ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
7 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายวีระ วีระชาติ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสุมนา เนื่องไชยยศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายภราดร เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
13 จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายสมพงษ์ อัสสาภัย โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นายมนตรี สายพญาศรี โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 สพป.สุรินทร์ เขต 3
16 นายสท้าน วารี โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต 1