ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลัดดา ผาพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชวลิต เจนเจริญ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนายสุชาติ รักษาชนม์ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญเงิน
5 นางสุมาลี นาคกระโทก โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
6 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
7 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด