ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราภรณ์ มูลมณี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกชพร ตุณสุวรรณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมชาย โพธิ์ศรี สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางประคอง จุลสอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางรัดดา วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
8 นางเสาวภา สมศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางอรอุมา บวรศักดิ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวสมถวิล ชูเนตร สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางนฐพร วิชัยเลิศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางจิราพร ศิริโฉม สพป.สุรินทร์ เขต 3
13 นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง สพป.อุดรธานี เขต 4
14 นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
15 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล สพป.ชัยภูมิ เขต 2