ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 205
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ ชาลีเชียงพิณ โรงเรียนบ้านขาม สพป.สกลนคร เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางไกรษร ประดับเพชร โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางอัชราวรรณ ขาวลา โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางมณี บุญเพลิง โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวสุดาวัลย์ การนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
9 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นางธารายาห์ คัสกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสุรกันยา ฝางแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป.นครราชสีมา เขต 5