ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา เข็มจีนมะดัน โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจุฑามาศ ศรีใส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวประภาพร คำวันดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
5 นางสิริรัตน์ ตะราษี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางจันทรา พร้อมพรม โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสุธินี ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาววัชรา จันทา โรงเรียนชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางวรรณกร เกตุใหม่ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6