ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 219
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรัญญา บริจาค โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกาญจนา ยอดมาลี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
5 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวลลิตา บุตรเพ็ง โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
8 นายสง่า ศรีโยวงศ์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด