ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 223
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณทิพา ประจวบแท่น โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิไล พันชนกกุล โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
5 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางจิรสุดา ชูสกุล โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวสาลินี แสนสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวอัมพิการ์ รัตนศิริมา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางพิชชาพร ภักดีผล โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด