ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิไล จวนสาง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสิริกานต์ วายโศรก โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสวิตตา ปัจจัย โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
5 นายธงชัย ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
6 นางสาวสุรางค์ นรโภค โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
7 นางมนฤดี จูงพันธ์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
8 นางเย็นฤดี ศรีสร้อย โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.เขต 23 (สกลนคร) เข้าร่วมประกวด
9 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวพัทจารี เทียบแสน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
11 นางกาญจนา ทรัพย์ประทุมสิน โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
12 นางวริศรา สัพโส โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)