ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิเชษฐ วันทากุล โรงเรียนวัดกุดสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุวิทย์ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36) สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายอภิชาติ อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวสุภาพร ศรีจันดา โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
11 นายชุติพนธ์ จะชาลี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
12 นายศิริพจน์ พรมหล่อ โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางผุสดี สุวรรณบุบผา โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางชินานารถ ดวงละว้า โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายเอกนรินทร์ โงนมณี โรงเรียนบ้านดงเสียด สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
16 นางนัตรนา จันทร์ลุทิน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
17 นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นายโชคชัย แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
19 นายปริญญา พรหมมา โรงเรียนชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
20 นางสาวทัศนี ศิริยาน โรงเรียนลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
21 นางสมนึก กินรี โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
22 นายสายชล เลือดขุนทด โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5