ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกิตติชัย กรวยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิชัย สาลีงาม โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นายนายศักดา ชัยภัย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง
6 นายสมคิด สิทธิสาร โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
7 นายเชษฐา ค้าคล่อง โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง