ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางละเอียด เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
3 นางนวลลออ พลรักษา โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
4 นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ โรงเรียนบ้านเม่น สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายประวิทย์ พาลี โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 4 เข้าร่วมประกวด
7 จ.ส.ท.ปิติกร ซ้ายขวา โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นายคุณากร ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน โรงเรียนบ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางเณรัชรา ก้านจักร์ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5