ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชาติชาย ล้อมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรุ่งนภา สุวารี โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางลำไพร เลขกระโทก โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศาสตรา เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
5 นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอัชรา ขันธวงศ์ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 ว่าที่ร้อยตรีนิตยา อุตสาหะ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางเพ็ชร งามขุนทด โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
9 นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2