ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณิชาภา พลเดช โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางยุวะภา จำลอง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
5 นางพรพิศ ศรีโบราณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุภาวดี คำภาทู โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางวันเพ็ญ มั่นจิต โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ โรงเรียนนาราชควาย สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นายสิทธิพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวชลนิกาญจน์ ปัตถามัง โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางนภาพร วรรณขาม โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด