ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุปราณี ชมศิริ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวคิดคำนึง บำรุงพล โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุรดา โคตรบึงแก โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพุธศรี เกรียงศรี โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 นางส่องหล้า ทักษิณพิลา โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวบุญเรือง พาวัน โรงเรียนลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางหทัยชนก กัลป์ชัย โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายปัณณทัต มาตย์นอก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางรัชนีภรณ์ ธนะไชย โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ ๔) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
10 นางพัชรา สนธิมุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
11 นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวผริตา ลับสันเทียะ โรงเรียนบ้านบุระไหว สพป.นครราชสีมา เขต 5