ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิรพัธนนท์ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนฤมล อวบอ้วน โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวเกศแก้ว ศรวิชัย โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวพรพิศ โคตรแก้ว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางดวงมณี สำลีด่านกลาง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน