ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางระพีพรรณ โคตมะ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวพรทิวา เกตุรุน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
6 นางอรทัย ใจศิริ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
8 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสุภา คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
10 นางมณีลักษ์ ราชดา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
11 นางพักตร์พิมล สุจินดา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์9) สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด