ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชาญชัย ปานเดชา โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปริญญา จงหาญ โรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
5 นางบุปผา คำงาม โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายอภิวัช ปรุงเรณู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางกรรณิการ์ จันทะดวง โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
9 นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวสายสมร ชื่นชม โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด