ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 061
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ศรันย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภาพ พิมพ์ตีข้อ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
3 นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
4 นางจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

หมายเหตุ : รายที่ 3 และ 4 ไม่มีคะแนนตามตัวชี้วัด