ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดวงใจ มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
4 นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุล โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
6 นางนิภาพร ศรีสุภาพ โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด