ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน
5 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
6 นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
7 นางสุคนธา โคตรโสภา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
8 นายธนภณ อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
9 นางรัชฎา รอดปั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน