ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลดาวัลย์ อูปแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางราตรี พลเยี่ยม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพนิดา แซ่ลิ้ม โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เข้าร่วมประกวด
4 นางพงษ์เพ็ญ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด