เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8-9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
2 นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ปรึกษา  
3 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา  
4 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
5 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่ปรึกษา  
6 นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
7 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
8 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
9 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
10 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
11 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
12 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
13 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
14 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
15 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธ์ุปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
16 นายศรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
17 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
18 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
19 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
20 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
21 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
22 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
23 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
24 นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
25 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
26 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
27 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
28 นางเกตอรอินทร์ พิทักกษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
29 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
30 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
31 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
32 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
33 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
34 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
35 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
36 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
37 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
38 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
39 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
40 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
41 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
42 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
43 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
44 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
45 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
46 นายรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
47 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
48 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)  
49 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
50 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน  
51 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน  
52 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน  
53 นางสายสมร เพชรอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน  
54 นางพิญญา ใจมาลัย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
55 นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
56 นางอุบลรัตน์ นิมากร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
57 นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
58 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงาน  
59 นายภิญโญ แสงสกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะทำงาน  
60 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
61 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
62 นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
63 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงาน  
64 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
65 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
66 นางพิญญา ใจมาลัย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
67 นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
68 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
69 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
70 นางบุญโฮม โนนทนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
71 นางชุติพร ไชยเชาน์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
72 นางพิญญา ใจมาลัย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
73 นางสายสมร เพชรอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
74 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
75 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
76 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 ประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
77 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
78 นางดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
79 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
80 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
81 นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
82 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
83 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  
84 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
85 นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
86 นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
87 นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
88 นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
89 นายสรศักดิ์ นิมากร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
90 นายสากล ทัพสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
91 นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
92 นายทศพล โพธิขำ พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
93 นายพงษ์ศธร แสงตันชัย พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
94 นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่  
95 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
96 นางสาวณัฐณฺชา ต้องใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
97 นางอุบลรัตน์ นิมากร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
98 นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
99 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
100 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
101 นายภิญโญ แสงสกุล ครูผูุ้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
102 นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
103 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
104 นางสาวกรรณืการ์ บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก  
105 นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน  
106 นางสาวเข็มจิรา ภูพานา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน  
107 นางอรอุมา บุษราคัม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการ และการเงิน