เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายทินกร อินทะนาม ผอ. สพป. พะเยา เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ. สพป. ลำปาง เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
8 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
9 นางศรีวรรณ ตาลดี นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
10 นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
11 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
12 นายสงัด ปินตานา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
13 นางชไมพร ปวงคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
14 นางโสภี คำชูสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
15 นางวิไลวรรณ์ ขันคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
16 นายนเรศ เชื้อทหาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
17 นางนงลักษณ์ จำปานคร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
18 นายนิคม ขจรคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
19 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
20 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
21 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
22 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
23 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
24 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
25 นางจริยา ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
26 นางสาวจีรประภา สัตย์สม พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
27 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
28 นางศรีวรรณ ตาลดี นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
29 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
30 นางโสภี คำชูสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
31 นางสุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์ นักวิชาการพัสดุ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
32 นางจินดา แสงศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
33 นางสาวอรนุช ศิริไกรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
34 นายพีระพงษ์ กัลยา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
35 นางวันทณี คำวัง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
36 นายเฉลิมพล หนูกลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
37 นางสาวสายหยุด รัศมี เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
38 นางผ่องพรรณ กลิ่นอุบล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
39 นายทวี นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นายสนั่น เลิศทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปอ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
43 นางอัมพวรรณ ไข่ทา นักจัดการงานทั่วไป สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
44 นางสาวพิจิตรา ลำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
45 นายปณิธาน หาญป้อ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
46 นางวณิชชา อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
47 นางชไมพร ปวงคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นายมาณพ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
50 นายสุรศักดิ์ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
51 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
52 นางสาวมยุรี สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
53 นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
54 นางสาวจุไรพร พร้อมสุข นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
55 นางสมบูรณ์ เรืองงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
56 นางกระต่าย วงศ์เรือง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
57 นางจิรพรรณ จำรัส นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
58 นางสาวอมาวสี ศีติสาร นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
59 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
60 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
61 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
62 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
63 นางนงลักษณ์ จำปานคร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
64 นางนันทภัค จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
65 นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
66 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
67 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
68 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
69 นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
70 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
71 นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
72 นายยงศักดิ์ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
73 นายทินกร พุ่มวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
74 นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
75 นายประยุทธ กุณาใหม่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
76 นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ำเหล่า กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
77 นายสะอาด ทนทาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
78 นางจิรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
79 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
80 นางรักษิณา วงค์ษา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสาง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
81 นายณัฐนันท์ นนท์ศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
82 นายณรงค์ศักดิ์ เพียรทำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
83 นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
84 นายเสน่ห์ อัศวมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
85 นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
86 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
87 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
88 นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
89 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
90 นายวิชา โอฐเจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
91 นายฉลอง นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปางงุ้น กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
92 นายสุรพล ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปก กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
93 นายไหว บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
94 นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
95 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
96 นายเกษม ยะมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเจน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
97 นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
98 นางอรณิชชา มูลเครือคำ นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
99 นางแสงเพชร คลังแสง นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
100 นายไปรยวิตร ยะตา ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
101 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
102 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
103 นางสุภาพร กาวาท ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
104 นางสาวดวงฤทัย นันชัย ธุรการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
105 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
106 นางสาวพนิดา มหาวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
107 นางตรีชฎา ชาวน่าน ธุรการโรงเรียนบ้านสาง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
108 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
109 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
110 นางสาวชญาดา ช่างสาร ธุรการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
111 นางสาวเกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการโรงเรียนบ้านปิน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
112 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
113 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
114 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการโรงเรียนบ้านค่าบน กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
115 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงค์ ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๖ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
116 นางสาวชลธิชา นนทะคำจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
117 นางสาวกมลวรรณ เหล็กแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
118 นางพรพิมล ไชยวุฒิ ธุรการโรงเรียนบ้านจำไก่ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
119 นางกานติมา สุทธเขต ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
120 นางสาวพรรณวรท แท่งเงิน ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
121 นายสันติ เผ่าต๊ะใจ ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
122 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการโรงเรียนบ้านร่องจว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
123 นางสาวโชติมล คำใจ ธุรการโรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
124 นางสาวปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
125 นางนภาลัย คำวรัตน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
126 นางสาวสรินยา ขัติวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
127 นางสาวอลิษา จินะวรรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านดงอินตา กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
128 นางจินดา แสงศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
129 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
130 นางศรีวรรณ ตาลดี นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
131 นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
132 นายนเรศ เชื้อทหาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
133 นางวิไลวรรณ์ ขันคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
134 นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
135 นางจินดา แสงศรีจันทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
136 นางสุธาทิพย์ บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
137 นางบัวลอง หอมยา นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
138 นายอดิศัย กิตติผโลทัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
139 นางวิชญาพร เชียงมูล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
140 นายผัด ปัญญาฟู ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
141 นายกฤษฎาพงศ์ สะพานแก้ว ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
142 นายสมชาย ทิพย์คำ ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
143 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
144 นางศรีวรรณ ตาลดี นักทรัพยากรบุคคล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
145 นางสาวจีรประภา สัตย์สม พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
146 นางชไมพร ปวงคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
147 นางอัมพวรรณ ไข่ทา นักจัดการงานทั่วไป สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
148 นางสาวพิจิตรา ลำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
149 นายผัด ปัญญาฟู ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
150 นายกฤษฎาพงศ์ สะพานแก้ว ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
151 นายสมชาย ทิพย์คำ ช่างไม้ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด  
152 นายมาณพ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด