รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายอาราม สาระจันทร์ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางนิรชา พันธุพัฒน์ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางนุตประวีณ์ ภัครอัครกูร โรงเรียนบ้านจัดสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายพิเชษฐ์ ไชยบาล โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายมานิตย์ มีตาบุญ โรงเรียนบ้านชัยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางวัชรี กาศสนุก โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ โรงเรียนบ้านแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางจิรภา จักรทอง โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายดำเนิน ฝั้นถา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางทองเพียร อ่องบางน้อย โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านแม่ปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................